Δραστηριότητες

Μάθετε περισσότερα για τις δράσεις και δραστηριότητες του προγράμματος. 

Παραδοτέα

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα παραδοτέα: 

I.O.1 Co-Created Methodological Guide

O Οδηγός θα δημιουργηθεί με την ενεργή συμμετοχή Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) κι άλλους τελικούς χρήστες του έργου. Ο κύριος στόχος είναι να συζητηθεί και να οριστικοποιηθεί το περιεχόμενο, όπως για παράδειγμα η προσέγγιση των εκπαιδευτικών μεθόδων και τα εργαλεία που θα ενσωματωθούν στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, ώστε να προωθηθεί ή κοινωνική ενσωμάτωση και συμμετοχή. Το έργο θα ακολουθήσει το πλαίσιο πολιτικής που θεσπίστηκε από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UN, 2006) στα Άρθρα 8 και 19, μεταξύ άλλων,

I.O.2 Timebanking Training Activities​

Στο πλαίσιο του έργου, θα σχεδιαστούν μια σειρά από εκπαιδευτικές δραστηριότητες γύρω από το Timebanking τόσο δια ζώσης, όσο και online, με στόχο την βιωματική εκπαίδευση των Ατόμων με Αναπηρία και των Φροντιστών τους (επαγγελματίες, συγγενείς, μέλη της κοινότητας κλπ.). Έτσι, οι εκπαιδευόμενοι θα αναπτύξουν τις επιθυμητές δεξιότητες, μέσω της δημιουργίας μιας πραγματικής Τράπεζας Χρόνου, αλλά και της συμμετοχής τους σε ήδη υπάρχουσες. Θα διαμοιραστούν επίσης οι απαραίτητες οδηγίες για την υποστήριξη των εκπαιδευτών στην εφαρμογή των δραστηριοτήτων αυτών, ως μέρος του παραδοτέου.

I.O.3 Training Materials

Στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθούν επίσης εκπαιδευτικά υλικά (IO3), προσαρμοσμένα στους Ανθρώπους με Αναπηρίες (ΑμεΑ) και τους Φροντιστές τους, για με την ενίσχυση της ενσωμάτωσης και συμμετοχής τους μέσω εφαρμογών Τράπεζας Χρόνου, σε συνάρτηση με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες γύρω από το Timebanking (ΙΟ2).

I.O.4 CAPABILITY-TB e-Training Tool

Το “CAPABILITY-TB e-Training Tool” (I.O.4) στοχεύει στην εφαρμογή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις Τράπεζες Χρόνου (IO2). Στο πλαίσιο αυτό θα δημιουργηθεί μια διαδικτυακή Τράπεζας Χρόνου, όπου οι εκπαιδευόμενοι θα εκπαιδευτούν, ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες που θα ενισχύσουν την κοινωνική τους ενσωμάτωση.

Φυλλάδια

Κλασική Μορφή

Προσβάσιμη Μορφή

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες και Εκδηλώσεις

Στη διάρκεια του έργου, θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες δραστηριότητες: 

Σε κάθε χώρα, πραγματοποιηθούν δύο cocreation sessions, με τη συμμετοχή Ατόμων με Αναπηρίες, οικογένειες, επαγγελματίες και ειδικούς στον τομέα της Οικονομίας του Διαμοιρασμού, προκειμένου να συμφωνηθεί ο τρόπος που θα αναπτυχθεί (εφαρμογή, μεθοδολογία και εργαλεία) το πρόγραμμα του CAPABILITYTB (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2021). 

Εκπαίδευση των εκπαιδευτών για την καλύτερη εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος (Φεβρουάριος 2022). 

Εκπαίδευση των εκπαιδευτών για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, προωθώντας την καλή διαχείριση των πόρων (Φεβρουάριος 2022). 

Εκπαίδευση των εκπαιδευτών για την απόκτηση δεξιοτήτων και την κατάλληλη εφαρμογή του προγράμματος. Θα υπάρχει μια online πλατφόρμα, όπου όλα τα εκπαιδευτικά υλικά θα είναι διαθέσιμε (Φεβρουάριος 2022). 

Εκπαίδευση των εκπαιδευτών πάνω στην online πλατφόρμα της Τράπεζας Χρόνου, για τη σωστή διαχείριση των πόρων, προωθώντας τη συμμετοχή και τη συνεργασία των Ατόμων με Αναπηρία και το δίκτυο υποστήριξής τους (Φεβρουάριος 2022). 

Η επικύρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος θα ελέγξει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του έργου, έτσι ώστε να γίνουν οι κατάλληλες προσαρμογές (Μάιος-Αύγουστος 2022). 

 

Τον Οκτώβριο του 2022, όλοι οι εταίροι θα διοργανώσουν κάποιες εκδηλώσεις στις χώρες του, ώστε να δημοσιεύσουν και να προωθήσουν τα αποτελέσματα του έργου, ώστε να μπορέσουν να εφαρμοστούν και από άλλους οργανισμούς σε διαφορετικά πλαίσια. 

Αριθμητικά

1
Παραδοτέα
1
Multiplier Events
1
Διακρατικές συναντήσεις